Amb la finalitat d’aclarir els procediments posteriors a la matrícula s’ha elaborat una guia del doctorat.

El pla de recerca.

En el curs acadèmica en el que heu formalitzat l’admissió del programa de doctorat (primer any) heu d’elaborar i presentar un pla de recerca que haurà d’estar signat pel doctorand, el director/a de tesi i el tutor/a. Els 4 documents que el doctorand ha de presentar al Registre General de la UB son:

1)     Sol·licitud d’acceptació del pla de recerca. Descarregar document.

  2)   El pla de recerca de màxim dos fulls (màx. 4 planes) que ha d’incloure  (Plantilla 2018) :

           - El títol provisional de la tesi.

           - Els objectius de la tesi que pretén assolir.

           - Rellevància científica del treball.

           - La metodologia que emprarà.

           - Descripció de les tasques a realitzar, cronograma i resultats esperats

  3)  Presentació oral del pla de recerca (pwp o pdf) a la Comissió Acadèmica que tindrà una durada de 5 minuts amb un MÀXIM de 5 transparències (les transparències addicionals NO es valoraran). Durada màxima de la presentació: 5 minuts.

4)   Informe motivat del director i tutor respecte al pla de recerca (Màxim mitja plana: aproximadament 1300 caràcters/17 línies. Plantilla 2018).

La comissió valorarà altres aspectes de l’informe com la claredat, format, el llenguatge i l’ús de bibliografia rellevant.

Addicionalment, el Pla de Recerca i la Presentació (en pwp o pdf) s'han de penjar al Campus Virtual del Programa, a la tasca anomenada “Pla de Recerca 2018”. 

Dates 2018

La presentació es realitzarà el 5 de Juliol de 9:30 a 15:30  a:

 

- l'aula multimèdia (planta 6ª) del Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica (Facultat de Química) pels estudiants de les línies de recerca de Ciència i Tecnologia de Materials, Enginyeria Química, Interfases i Col·loïdes

 

- la sala Eduard Fonseré (planta 1a de la Facultat de Física) pels estudiants de les línies de recerca de Enginyeria Biomèdica, Electrònica, Solar Fotovoltaica i Ciències de la Computació

 

S’ha d’estar present des de les 9:30h a la sala.

 

Seguiment i Avaluació anual del pla de recerca.

A partir del següent curs en que s’ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica del programa ha d’avaluar, cada curs acadèmic els avenços produïts en al pla de recerca i el document d’activitats. L’avaluació positiva es un requisits indispensable per continuar en el programa. L'avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que haurà de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d'avaluació negativa.

 

Els documents que el doctorand haurà de presentar a la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat a través del Campus Virtual de la UB i al Registre General de la UB són:

        Document d’activitats del doctorand en suport digital revistat pel director/a i tutor/a. 

        Avenços produïts en el pla de recerca.

Aquests 2 punts s’inclouran en l’INFORME ANUAL DE SEGUIMENT DEL PLA DE RECERCA (Plantilla 2018).