Amb la finalitat d’aclarir els procediments posteriors a la matrícula s’ha elaborat una guia del doctorat.

El pla de recerca.

En el curs acadèmica en el que heu formalitzat l’admissió del programa de doctorat (primer any) heu d’elaborar i presentar un pla de recerca que haurà d’estar signat pel doctorand, el director/a de tesi i el tutor/a. Els documents que el doctorand ha de presentar al Registre General de la UB son:

     Sol·licitud d’acceptació del pla de recerca. Descarregar document.

     El pla de recerca de dues pàgines ha de incloure:

        El títol provisional de la tesi.

        Els objectius que pretén assolir.

        La metodologia que emprarà.

        Tasques i cronograma.

        Presentació oral del programa de recerca a la Comissió Acadèmica de 5 minuts amb 4 transparències.

     Informe motivat del director i tutor respecte al pla de recerca.

 

Seguiment i Avaluació anual del pla de recerca.

A partir del següent curs en que s’ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica del programa ha d’avaluar, cada curs acadèmic els avenços produïts en al pla de recerca i el document d’activitats. L’avaluació positiva es un requisits indispensable per continuar en el programa. L'avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que haurà de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d'avaluació negativa.

 

Els documents que el doctorand haurà de presentar a la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat a través del Campus Virtual de la UB són:

        Document d’activitats del doctorand en suport digital revistat pel director/a i tutor/a.

        Avenços produïts en el pla de recerca.