Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual. Amb la finalitat d’aclarir els procediments que comporta el dipòsit de la tesi fins a la seva defensa, s'ha elaborat una guia en forma de línia de temps. Els documents que el doctorand ha de presentar al Registre General de la UB son:

      Original o còpia compulsada de l’autorització del director de la tesi amb la ratificació del tutor. Descarregar document.

      El document d’activitats que el doctorand ha dut a terme.

      Original o còpia compulsada de l’informe favorable emès per la Comissió de Seguiment. Descarregar document.

      Original o còpia compulsada de l’expedient acadèmic. A l’expedient ha de constar:

     Els estudis de doctorat cursats.

     La línia de recerca i el director de tesi assignat.

     Els cursos acadèmics en què s’ha matriculat aquests estudis.

     La data d’admissió del projecte de tesi.

     La valoració anual de les comissions de seguiment que han avaluat el treball de tesi.

      Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent:

     Denominació del programa de doctorat.

     Títol de la tesi.

     Nom i cognoms del doctorand.

     Nom i cognoms dels directors de tesi i del tutor.

A més a més, com a estructura general, les tesis han d’incloure:

        Resum.

        Introducció general.

        Objectius.

        Metodologia.

        Resultats o el desenvolupament argumental.

        Conclusions finals.

        Bibliografia.

      Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format pdf.

      La fitxa TESEO emplenada e impresa. Descarregar document.

      Documents relacionats amb la publicació electrònica de la tesis TDX:

     Fitxa de dades personals i acadèmiques. Descarregar document.

     Suport digital que ha de contenir:

    El text complet de la tesi doctoral, en format PDF o en altres formats editables. La tesi es pot presentar dividida en capítols o seccions per facilitar-ne la consulta.

   Un resum de la tesi doctoral amb una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la mateixa llengua en què es va redactar.

   Un extracte en anglès amb una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi està redactada en anglès, aquest resum es pot fer en un altre idioma (català, castellà, etc.).

     Document d’autorització de la publicació. Descarregar document. 

      Els documents complementaris corresponents a tesis presentades com a:

     Compendi de publicacions.

     Tesis redactades en llengües diferents.

     Menció de doctor Internacional.

     Cotutela.


Documentació per la Autorització de la defensa de la Tesi: El doctorand ha d’abonar els drets de lectura de la tesi i presentar la següent documentació a l’Escola de Doctorat:

      Cinc còpies de la tesi doctoral.

      Cinc exemplars del seu currículum